HUURVOORWAARDEN

Onder het huurcontract dat u met de eigenaar van de vakantiewoning "Hassel 14" (hierna aangeduid als huiseigenaar) sluit, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Aanvullingen op de huurovereenkomst zijn alleen van kracht als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Het huurcontract komt tot stand bij de reservering van de vakantiewoning op de webpagina.

 1. HUURPERIODE

De gereserveerde aankomst- en vertrekdatum zijn te allen tijde bindend. De huurwoning kan worden betrokken op de aankomstdatum tussen 15:00 en 18:00 uur. De vakantiewoning dient altijd uiterlijk om 10:00 uur op de datum van vertrek te worden verlaten. Aankomst- en vertrektijden kunnen worden gewijzigd volgens onderlinge afspraak.

De sleutel kan alleen worden afgegeven als de volle huurprijs is betaald en tegen overlegging van een identiteitskaart met foto. De sleutel wordt achtergelaten op het

Secretariaat van de golfclub Oberberg e.V. (hierna: vertegenwoordiger)

Hasseler Str. 42

51580 Reichshof

Telefoon: 02297/7131

 

 1. VAKANTIEWONING

2.1  Gebruik van de vakantiewoning: de vakantiewoning mag alleen voor vakantiedoeleinden worden gebruikt.

2.2  Aantal personen: de vakantiewoning en het bijbehorend terrein mogen worden bewoond door het maximaal aantal bewoners dat op de webpagina van de huiseigenaar staat vermeld, met uitzondering van een extra kind dat kan slapen in het kinderbedje dat in de woning aanwezig is.

Verder mogen de vakantiewoning en het bijbehorend terrein alleen worden bewoond door het bij de reservering opgegeven aantal personen. Indien de vakantiewoning en het bijbehorend terrein worden bewoond door méér personen dan het aantal dat bij de reservering werd opgegeven, dienen vóór het betrekken van de woning of het terrein, de overnachtingsprijzen per persoon te worden betaald die in de prijslijst worden getoond.

Indien de vakantiewoning of het terrein door méér personen worden bewoond dan is toegestaan en/of de overeenkomstige overnachtingsprijs wordt niet of niet volledig betaald voor een persoon die niet tijdens de reservering werd vermeld, zal de huiseigenaar gerechtigd zijn om zonder voorafgaande kennisgeving de extra persoon/het overtollig aantal personen waarvoor geen overnachtingsprijs werd betaald, de woning/het terrein uit te wijzen. Mocht dit bevel niet worden opgevolgd binnen 12 uur na de uitwijzing, heeft de huiseigenaar het recht om het huurcontract met onmiddellijke ingang op te zeggen en zonder voorafgaande aankondiging alle personen de vakantiewoning uit te wijzen.

In een dergelijk geval wordt de huurprijs niet vergoed.

Jeugdgroepen - dat wil zeggen, een minimaal aantal van 6 personen die hoofdzakelijk jonger dan 18 jaar zijn - moeten dit al aangeven tijdens de reservering.

Op de dag van de reservering moet de huurder minstens 18 jaar oud zijn. Ingeval van jeugdgroepsreizen dient de huurder van de vakantiewoning minstens 21 jaar oud te zijn.

2.3   Tenten en woonwagens: het opzetten van tenten of woonwagens op of bij het terrein is niet toegestaan.

2.4   Huisdieren: huisdieren zijn verboden.

2.5.   Roken: in de vakantiewoning is roken niet toegestaan.

2.6.   Lawaai: de huurder is verplicht om tussen 22:00 uur en 06:00 uur te zorgen dat er geen storend lawaai wordt gemaakt en hij/zij zal alle activiteiten vermijden die de rust in de buurtgebouwen kunnen verstoren.

2.7.   Internet: er is een internetverbinding via WLAN. De huiseigenaar is niet verantwoordelijk voor de slechte ontvangst, kortsluiting, verbindingsproblemen of andere oorzaken van een slechte ontvangst. Alleen volwassenen mogen van internet gebruik  maken, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

2.8.   Whirlpool: er is een whirlpool in de vakantiewoning. De gebruiksinstructies bevinden zich in de vakantiewoning en moeten worden opgevolgd. Het gebruik van het zwembad is op eigen verantwoording. Kinderen mogen alleen in de buurt van het zwembad zijn onder toezicht van een volwassene.

2.9.  Sauna: de vakantiewoning heeft een sauna. De gebruiksinstructies bevinden zich in de vakantiewoning en moeten worden opgevolgd. Het gebruik van de sauna is op eigen verantwoording. Kinderen mogen alleen in de buurt van de sauna zijn onder toezicht van een volwassene.

 1. PRIJZEN EN BETALINGEN

De prijzen staan vermeld in de bijgewerkte prijslijst op de webpagina van de huiseigenaar. De reservering is bindend, ongeacht de wijze waarop de bestelling plaatsvindt.

Als de bestelling van de huurder wordt aangenomen door de huiseigenaar, stuurt deze een bevestiging en wordt de huurprijs in één of twee termijnen geïnd zoals hieronder aangegeven.

3.1  Betalingsvoorwaarden: bij een reservering (sluiten van contract) meer dan 30 dagen vóór aankomst:

  1e tarief (25 %), ontvangst van betaling 10 dagen na de ontvangst van de reservering

  2e tarief (75 %) ontvangst van betaling 30 dagen vóór de start van de huurperiode

  Bij een reservering minder dan 30 dagen vóór aankomst:

  het volle tarief (100%) met ontvangst van betaling meteen na de ontvangst van de reservering.

De betaling moet in dit geval onmiddellijk worden uitgevoerd per kredietkaart of PAYPAL.

Indien de betalingstermijnen niet worden opgevolgd, zal dit worden beschouwd als verzuim en is de huiseigenaar gerechtigd het huurcontract zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen. Wel zullen wij ons tot het uiterste inspannen om de huurder op de hoogte te stellen van de opzegging. De opzegging van het huurcontract om deze reden stelt de huurder niet vrij van de verplichting van huurbetaling.

3.2  Betalingswijze: de huur moet worden overgemaakt op de volgende bankrekening van de huiseigenaar:

Rekeninghouder: Gerd Rossenbach

Bank: Volksbank Oberberg

IBAN: DE72384621352000855025

BIC: GENODED1WIL

 

Betaling kan ook plaatsvinden via Paypal.

3.3   Prijzen: de prijzen in onze catalogus of op onze webpagina zijn eindprijzen inclusief kosten voor elektriciteit en water.

 1. VERVANGINGSPERSONEN, OPZEGGING, RESERVERING WIJZIGEN, ANNULERING

4.1  Annulering moet schriftelijk plaatsvinden en is alleen geldig na ontvangst van het schrijven door de huiseigenaar.

4.2  Ingeval van annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht.

 1. a) vanaf de dag van reservering tot en met 60 dagen vóór het begin van de huurperiode: 20% van de totale huurprijs
 2. b) minder dan 59 tot 36 dagen vóór het begin van de huurperiode: 50% van de totale huurprijs
 3. c) minder dan 35 dagen vóór het begin van de huurperiode: 80% van de totale huurprijs

Indien de huiseigenaar niet schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de annulering, zal 100% van de totale huurprijs in rekening worden gebracht.

4.3   Indien de huurder een andere huurder kan vinden voor dezelfde huurperiode en voor dezelfde prijs, accepteert de huiseigenaar een naamswijziging tegen een tarief van 75,00 euro.

4.4   De huiseigenaar zal, waar mogelijk, een nieuwe reservering accepteren ten aanzien van het oorspronkelijke contract, als deze wordt gedaan tot op de 42e dag vóór het begin van de huurperiode, en wel tegen een betaling van 75,00 euro.

Elke nieuwe reservering ten opzichte van het oorspronkelijke huurcontract die wordt gedaan binnen 42 dagen vóór het begin van de huurperiode zal worden beschouwd als een annulering (in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden), waarbij deze geldt als een nieuwe volgende reservering.

 1. ELEKTRICITEIT, WATER EN TELEFOONREKENING

5.1   Elektriciteit en water:  de huurprijs is inclusief elektriciteit- en waterkosten.

5.2   Telefoon: de huurprijs is inclusief het gebruik van de telefoon, waarbij de aansluiting geblokkeerd is voor buitenlandse gesprekken.

 1. EINDSCHOONMAAK

De schoonmaak aan het einde van de huurperiode wordt in rekening gebracht tegen een tarief in de geldige prijslijst.

Indien deze eindschoonmaak wordt besteld, is de huurder nog altijd verplicht tot het volgende: afwassen van het servies, schoonmaken van de magnetron, uitruimen van de koelkast, schoonmaken van het fornuis en van de buitengrill na elk gebruik en opruimen binnen en buiten de vakantiewoning.

 1. BORGSOM

De woning dient in goede staat te worden achtergelaten, waarvoor de huiseigenaar een borgsom stelt ter hoogte van 290,00 euro.

Deze borgsom wordt geïnd bij de betaling van de huur. Deze borgsom dient als garantie ten gunste van de eigenaar ingeval van eventuele schade aan de huurwoning.

Vóór de terugbetaling van de borgsom zullen eventuele schade of reparatiekosten in mindering worden gebracht. Mocht het bedrag van de genoemde inhoudingen hoger zijn dan het bedrag van de borgsom, wordt de huurder het resterende bedrag in rekening gebracht.

 1. SCHADE

De huurder is er verantwoordelijk voor om zorgvuldig met de huurwoning om te gaan en deze in dezelfde staat terug te geven waarin hij werd aangenomen. Normale verminderingen door gebruik en slijtage zijn uitgesloten. De huurder is jegens de huiseigenaar aansprakelijk voor schade aan de woning en/of de huisraad die ontstaat tijdens zijn/haar verblijf - ongeacht of deze door de huurder zelf wordt veroorzaakt, of door anderen aan wie de huurder toegang tot de woning heeft verschaft. Elke schade aan de woning en/of de huisraad die wordt veroorzaakt tijdens het verblijf, dient onmiddellijk te worden gemeld aan de huiseigenaar of aan zijn/haar vertegenwoordiger.

 1. GEBREKEN, KLACHTEN EN VERHELPEN VAN GEBREKEN

De vakantiewoning wordt zonder gebreken aan de huurder overgedragen. Indien de huurder bij aankomst een gebrekkige schoonmaak of schade of gebreken aan de vakantiewoning vaststelt, is de huurder er verantwoordelijk voor om dit onmiddellijk te melden, anders zal de huurder het recht verliezen om deze gebreken op te werpen, omdat verondersteld wordt dat de vakantiewoning zonder gebreken aan hem/haar is overgedragen. Klachten van schoonmaak moeten onmiddellijk worden ingediend. Klachten van schade en gebreken moeten zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur na het begin van de huurperiode of het vaststellen van het gebrek of de schade worden ingediend.

Klachten moeten worden gericht aan de huiseigenaar of aan zijn/haar vertegenwoordiger.

De huurder verplicht zich ertoe om de schade, een gebrek of een fout niet te vergroten; hij dient daarentegen het verlies voor de huiseigenaar zo min mogelijk te houden. Aan de huiseigenaar wordt het recht verleend om eventuele fouten en gebreken te verhelpen.

Ingeval van een klacht is de huurder verplicht tot het verlenen van een redelijke periode waarin de huiseigenaar een gebrek of schade kan verhelpen of herstellen. Indien de huurder vóór het einde van de huurperiode afreist, zonder dit vooraf aan de huiseigenaar te hebben gemeld, gebeurt dit voor eigen rekening en risico van de huurder. De huurder zal dan niet langer gerechtigd zijn het huurcontract op te zeggen vanwege materiële gebreken, en hij/zij loopt dan het risico dat hij niet langer recht heeft op terugbetaling of op een redelijke korting, indien door een bestaand gebrek de waarde van de huurwoning minder is geworden voor de huurder.

In een dergelijk geval maakt de huurder het namelijk niet langer mogelijk om een gebrek te herstellen of om een vervangende huurwoning te betrekken.

Indien volgens de huurder een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost tijdens de huurperiode, moet hij/zij dit uiterlijk 14 dagen na het einde van de huurperiode schriftelijk aankondigen aan de huiseigenaar voor een verdere behandeling hiervan.

De huiseigenaar is alleen aansprakelijk voor de inbreuk op leven, lichaam en gezondheid of voor zijn/haar contractuele verplichtingen, indien dit voortkomt uit grove nalatigheid of opzettelijk handelen. Hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden zowel voor de wettelijke vertegenwoordiger van de huiseigenaar als voor zijn/haar vertegenwoordiger.

 1. FORCE MAJEURE

10.1 Indien door situaties van overmacht, zoals oorlog, natuur- en milieurampen, droogte, andere ongewone klimaatcondities, epidemieën, sluiting van grenzen, verkeersomstandigheden, bepaling van wisselkoersen, staking, uitsluiting of voorts door elke overige situatie van force majeure die niet bekend kon zijn, het huurcontract niet kan worden uitgevoerd of wezenlijk bemoeilijkt wordt, is de huiseigenaar gerechtigd de reservering te annuleren, omdat de huiseigenaar niet voor een dergelijk soort gebeurtenissen verantwoordelijk kan worden gesteld.

10.2  De huiseigenaar is niet verantwoordelijk voor omstandigheden die zich voordoen buiten de vakantiewoning, zoals wanneer het vakantieplezier beïnvloed wordt door bijvoorbeeld verbouwingen aan de weg, bouwactiviteiten enz., noch zal hij aansprakelijk zijn voor weersomstandigheden - waaronder overstromingen, bosbranden, gebrek aan water en dergelijke omstandigheden.

10.3   De huiseigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvallen van insecten op de vakantiewoning of op het terrein hiervan, noch voor diefstal, schade enz. van het eigendom van de huurder.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Het huurcontract is onderworpen aan de Duitse wet alleen. Plaats van de bevoegde rechtbank is Gummersbach.

 1. SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Indien een of meerdere bepalingen in dit contract geheel of deels onwerkzaam en/of niet uitvoerbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing. In voorkomend geval, zal de onwerkzame en/of onuitvoerbare bepaling vervangen worden door een gelijkwaardige bepaling van het Duits burgerlijk wetboek (BGB).