Privacy

1. Overzicht inzake privacy

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema privacy verneemt u in onze privacyverklaring die u terugvindt onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website vindt plaats door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens kunt u terugvinden in het colofon op de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij een bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op ieder ogenblik het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doeleinde van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om een correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Wat dit betreft en naar aanleiding van andere vragen over het thema privacy kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat aangegeven is in het colofon. Voor het overige hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en nemen de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring in acht.

Als u deze website bezoekt, dan worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

Wij wijzen er op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een totale bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Gerd Rossenbach
Haus Hassel
Hasseler Str. 38

51580 Reichshof

Telefoon: +49 15753302880
E-mail:

De verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen o.a.).

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele processen met betrekking tot gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verstrekte toestemming op ieder ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

Recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de voorschriften inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Duitsland is de bevoegde toezichthoudende autoriteit in aangelegenheden betreffende gegevensbescherming de regionale toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst van de toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens zijn terug te vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, dan vindt dit alleen plaats indien dat technisch uitvoerbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze pagina gebruikt omwille van veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder verzendt, een SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, dan kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen op ieder ogenblik het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doeleinde van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u eventueel ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en naar aanleiding van andere vragen met betrekking tot het thema persoonsgegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat aangegeven is in het colofon.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek terug te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren van cookies. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de functie van het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies met het oog op een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden deze apart behandeld in deze privacyverklaring.

Server-log-bestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

browsertype en browserversie

gebruikt besturingssysteem

referrer-URL

hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen

tijdstip van de serveraanvraag

IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de verwerking van gegevens toestaat voor zover die noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier aanvragen bezorgt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het beantwoorden van eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt deze toestemming op ieder ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na afloop van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder verplichte bewaringstermijnen – blijven geldig.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te gebruiken. De daarvoor ingevulde gegevens gebruiken wij alleen met het oog op het gebruik van het respectievelijke aanbod of de respectievelijke dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie verplicht in te vullen gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u via deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt een door u verstrekte toestemming op ieder ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden aansluitend verwijderd. Wettelijk verplichte bewaartermijnen blijven geldig.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze website worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip van het aanmaken van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslaan van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaren schrijven. Aangezien wij commentaren op onze website niet controleren voordat ze worden gepubliceerd, hebben wij deze gegevens nodig om in geval van rechtsinbreuken zoals beledigingen of propaganda te kunnen optreden tegen de overtreder.

Abonneren op commentaren

Als gebruiker van de website kunt u zich na registratie abonneren op commentaren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt deze functie op ieder ogenblik opzeggen via een link in de informatiemails. De in het kader van het commentaarabonnement verstrekte gegevens worden in dit geval verwijderd; als u deze gegevens voor andere doeleinden en op een andere plek (bijv. abonnement op de newsletter) aan ons hebt bezorgd, dan blijven ze echter bij ons aanwezig.

Opslagduur van de commentaren

De commentaren en de daarmee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de becommentarieerde inhoud volledig werd verwijderd of tot de commentaren omwille van juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke grondslag

Het opslaan van de commentaren vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt een door u verstrekte toestemming op ieder ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

Verwerken van gegevens (gegevens van de klant en van overeenkomsten)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen indien ze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoudelijke invulling of de wijziging van de rechtsbetrekking (vooraf bepaalde vaste gegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de verwerking van gegevens toestaat voor zover die noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen indien dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen om gebruik te maken van de dienst of voor facturatiedoeleinden.

De verzamelde gegevens van de klant worden na afloop van de overeenkomst of na beëindiging van de handelsrelatie verwijderd. Wettelijk verplichte bewaartermijnen blijven geldig.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhouden

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de financiële instelling die belast is met de afhandeling van de betaling.

Een uitgebreidere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of uitsluitend indien u uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor hebt gegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de verwerking van gegevens toestaat voor zover die noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst.

4. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde webfonts die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang conform artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien uw browser geen webfonts ondersteunt, dan wordt er een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gezien doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en om de locaties die aangegeven zijn op de website gemakkelijk te kunnen terugvinden. Dit vormt een rechtmatig belang conform artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u terug in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.